REGULAMIN

 

 1. Regulamin dotyczy imprezy „III Noc Robotów PIAP. Misja: Bezpieczeństwo”, zwanej dalej „Imprezą”.
 2. Organizatorami Imprezy są Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP oraz PIAP-ScienTech Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, zwani dalej „Organizatorem”.
 1. Impreza odbywa się 22 maja 2015 r. na terenie siedziby Organizatora w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202:
 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób przebywających na terenie Imprezy w trakcie jej trwania. Każda osoba zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. Przebywanie na terenie Imprezy uznaje się za równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu
  i zgodą na przestrzeganie jego postanowień.
 1. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób uczestniczących w Imprezie.
 2. Wstęp na teren Imprezy jest bezpłatny. Wstęp może być ograniczony ilościowo przez Organizatora ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa oraz stworzenia optymalnych w ocenie Organizatora warunków do zapoznawania się z prezentacjami stanowiącymi elementy Imprezy.
 3. Na teren Imprezy wpuszczane będą poza kolejnością następujące osoby:
  • z ważnymi zaproszeniami,
  • ciężarne,
  • niepełnosprawne,
  • dzieci do lat 7 z opiekunami.
 4. Zabrania się posiadania i wnoszenia na teren Imprezy:
  • broni i/lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
  • substancji drażniących,
  • materiałów wybuchowych oraz łatwopalnych,
  • wyrobów pirotechnicznych,
  • napojów alkoholowych,
  • środków odurzających i psychotropowych,
  • jak również wszelkich innych środków, materiałów czy urządzeń niebezpiecznych dla uczestników Imprezy.
 5. Zakazuje się wprowadzania zwierząt (w tym psów) na teren Imprezy.
 6. Zakazuje się prowadzenia na terenie, na którym odbywa się Impreza, jakiejkolwiek działalności handlowej bądź zarobkowej bez zgody Organizatora.
 7. Dozwolone jest fotografowanie lub filmowanie prezentowanych urządzeń.
 8. Organizator może odmówić wstępu na Imprezę lub nakazać opuszczenia jej osobom:
  • znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych o podobnym działaniu,
  • posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby lub substancje, jak również napoje alkoholowe,
  • naruszającym nietykalność cielesną innych osób, zachowującym się w sposób obraźliwy, prowokacyjny bądź agresywny wobec innych, niestosującym się do ewentualnych poleceń osób obsługujących urządzenia prezentowane na Imprezie, w jakikolwiek sposób stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy,
  • wychodzącym poza przestrzeń przeznaczoną dla uczestników Imprezy.
 9. Na terenie Imprezy obowiązuje wyznaczony przez Organizatora kierunek zwiedzania.
 10. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych.
 11. Osoby małoletnie bądź nieletnie uczestniczą w Imprezie za zgodą osób sprawujących nad nimi opiekę prawną bądź pieczę i na ich wyłączną odpowiedzialność.
 12. Organizator zapewnia bezpieczeństwo oraz porządek podczas trwania Imprezy poprzez m.in.:
  • służby porządkowe oraz informacyjne wyróżniające się ubiorem,
  • udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.
 13. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe w następujący sposób:
  • pracownicy obsługi, Organizatora i służb porządkowych znają rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów, jak również zasady postępowania na wypadek pożaru,
  • służby porządkowe są przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz udzielania pierwszej pomocy medycznej.
 14. Organizator jest uprawniony do utrwalania Imprezy oraz wizerunku uczestników Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji, promocji i reklamy, a także mając na względzie reklamę i promocję Imprezy, Organizatora, Patronów, Partnerów i Sponsorów obecnie i w przyszłości. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony w ramach realizacji ww. celów (dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych, promocyjnych).
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu Imprezy bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.
 17. Służby porządkowe są uprawnione do:
  • legitymowania osób w celu sprawdzenia ich tożsamości,
  • przeglądania zawartości bagaży, sprawdzania odzieży osób – w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty (patrz pkt 8 niniejszego Regulaminu),
  • wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowujących się niezgodnie z regulaminem Imprezy, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy,
  • stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr bądź osób powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dn. 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740 z późn. zm.),
  • ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 18. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p. poż. zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa.
 19. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

 

 

dr inż. Jan Jabłkowski

Dyrektor Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP

 

do pobrania

REGULAMIN III NOCY ROBOTÓW PIAP

format pdf

pobierz